0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login MenuSchoolplan 2016-2020

‘Hoge verwachtingen’

‘Versterken en verbinden’

Klik hier om het schoolplan in PDF te openen

1. Inleiding

1.1  Doel en totstandkoming van dit Schoolplan
  Voor u ligt het Schoolplan van Scholengemeenschap de Overlaat voor de periode 2016 – 2020 waarin de doelen, de visie en de missie zijn vastgelegd en het beleid en de beleidsvoornemens voor de komende jaren zijn verwoord.

Dit Schoolplan is tot stand gekomen na diverse overleggen tussen het managementteam (bestuur, directie en middenmanagement) en het personeel (OP en OOP), de Leerlingenraad, de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

Met dit Schoolplan als leidraad wordt elk schooljaar een Actieplan opgesteld waarin de concrete aandachtspunten worden geformuleerd.
Met dit Actieplan als richtlijn formuleren de kernteams en de vakgroepen hun doelen voor het schooljaar.
Het Actieplan wordt elk jaar geëvalueerd met de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.
   
 1.2   Samenhang met andere documenten.
  De visie, missie en doelen van de school zijn geformuleerd in dit Schoolplan dat 1x per 4 jaar verschijnt.
Het Schoolplan sluit aan bij de interne beleidsnotities zoals het Actieplan en de Schoolgids.
Ook is er een heldere relatie met externe beleidsstukken zoals het Sectorakkoord en Onderwijs 2032.
   
 1.3 De stand van zaken.
  In het vorige Schoolplan 2012 - 2016 was als doel geformuleerd:
De Overlaat wil de komende jaren structureel de beste (VMBO-)school van de regio zijn met als einddoel te gaan behoren tot de 25% beste (VMBO-)scholen van Nederland op het gebied van personeel en personeelsbeleid, van onderwijs en onderwijsresultaten en van financiën.

Aansluitend zijn de acties beschreven die moesten worden genomen om dit doel te bereiken. Hoewel het doel op onderdelen niet is bereikt, heeft 95% van de beschreven activiteiten het gewenste resultaat opgeleverd.

De Overlaat heeft de afgelopen jaren een belangrijke stap voorwaarts gezet met het verbeteren van de kwaliteit op alle onderdelen van het door ons gehanteerde PLOK (FGF)-model (Personeel, Leerlingen, Onderwijs en Kwaliteit en Financiën, Gebouw en Facilitair).

Het gehele team van de Overlaat heeft hier aan bijgedragen.

Het resultaat is een stabiele school met goed en tevreden personeel, een stabiel aantal leerlingen, goed onderwijs, goede resultaten en een cyclische kwaliteitszorg. We zijn financieel gezond, hebben een hypermoderne sporthal, plannen voor een upgrade van de rest van het gebouw en beschikken over alle moderne faciliteiten.

Ter illustratie van het tevreden personeel: in 2015 is een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) afgenomen. Hieruit kwam naar voren dat de medewerkers een hoog cijfer gaven aan de Algemene Tevredenheid van het werk. Namelijk een 8,5 (Benchmark 8,4).

Daar kunnen we allemaal tevreden en trots op zijn.

Bestuur, management en Raad van Toezicht hebben dan ook vastgesteld dat het ingezette beleid voortgezet moet worden.
   
 1.4 De toekomst.
  Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben tijdens een bijeenkomst over de toekomst van de Overlaat en de invulling van het Schoolplan 2016-2020 bepaald dat de Overlaat als zelfstandige scholengemeenschap in de huidige bestuurlijke constellatie een prima toekomst heeft. De autonomie van de Stichting en de school, onvoorziene ontwikkelingen daargelaten, is daarmee bestendigd.

Zoals vastgesteld wordt het ingezette beleid gecontinueerd en houden we vast aan het gehanteerde PLOK(FGF)-model waarin alle belangrijke elementen zijn vertegenwoordigd: Personeel, Leerlingen, Onderwijs, Kwaliteit en Financiën, Gebouw, Faciliteiten.

De komende vier jaar, maar ook daarna zullen in het teken staan van ‘hoge verwachtingen’ en ‘versterken en verbinden’.
Hoge verwachtingen van ons personeel, onze leerlingen en ons onderwijs omdat we een ambitieuze school zijn en blijven. De ingezette koers willen we versterken en daarbij alle elementen van ons PLOK(FGF)-model met elkaar verbinden tot een consistent, daadkrachtig en transparant beleid.

De doelstelling voor de komende vier jaar sluit dan ook aan bij die van de afgelopen periode en luidt:

Onderwijs en ondersteuning versterken en met elkaar verbinden.

Namens het voltallig team van de Overlaat nodig ik u uit dit plan te lezen, uw mening te ventileren, de ontwikkelingen te volgen en vooral om een bijdrage te leveren.
   
  Otto Dooijes, algemeen directeur / bestuurder.
   

  2. Beschrijving van de school

 2.1 Schoolgegevens 
  Scholengemeenschap (SG) de Overlaat
Eikendonklaan 3
5143 NG Waalwijk

Postbus 259
5140 AG Waalwijk

Telefoon: 0416 – 336931
Fax: 0416 – 335325
E-mail: info@sgdeoverlaat.nl
Website: www.sgdeoverlaat.nl

Bestuur
Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat.
Algemeen directeur / bestuurder, de heer O. Dooijes
Postbus 259
5140 AG Waalwijk
Telefoon: 0416 – 336931
   
2.2 Het schoolprofiel
  Scholengemeenschap (SG) de Overlaat is een samenwerkingsschool in Waalwijk voor MAVO, TechMavo en Voorbereidend MBO (VMBO) met een brede denominatie, algemeen toegankelijk voor iedereen en staat voor ruimte en aandacht voor leerlingen van alle gezindten.

De school biedt onderwijs aan ongeveer 1100 leerlingen in de gemengd/theoretische, kader- en basisberoepsgerichte leerwegen in de profielen Techniek, Zorg & Welzijn en Economie.

Binnen deze profielen verzorgt de Overlaat het volgende aanbod: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Mobiliteit en Transport (M&T), Zorg en Welzijn (Z&W), Economie en Ondernemen (E&O), Horeca, Bakkerij en Recreatie (HB&R), Dienstverlening en Producten met de specialisaties: Creatief en Sportief.

Er werken circa 160 personeelsleden.
   
2.3   Populatie
 

 

 

01-01-'16

01-01-‘12

01-01-'16

01-01-‘12

01-01-'16

01-01-‘12

 

Gem. leeftijd 2016

Man

Man

Vrouw

Vrouw

Totaal

Totaal

Directie

44

2

3

1

0

3

3

OP

40,8

42

50

48

51

90

101

OOP

52

16

15

30

28

46

43

Totaal

45,6

60

68

79

79

139

147

 

Leerlingen
Sinds 2011 is de school flink gegroeid en is ons marktaandeel opgelopen naar 18%. Het aantal LWO-leerlingen bedraagt 51% (teldatum 1 oktober 2015).

Door de grote diversiteit aan instroom en de uitgebreide ondersteuningsvraag in de school accepteert de Overlaat dat er een minimale tussentijdse uitstroom zal blijven bestaan. Bovendien zijn we er ons van bewust dat bovengenoemde factoren bijdragen aan een mogelijkerwijs lager rendement en resultaat. Ook realiseren we ons dat de strengere exameneisen consequenties kunnen hebben voor ons resultaat. Toch streeft de Overlaat naar een slagingspercentage van minimaal 95%.
 

 2.4 Prognose
  Uit de leerling-prognose op langere termijn blijkt voor de komende 4 jaar dat het aantal kinderen uit onze drie grootste toeleveringsgemeenten, Waalwijk, Heusden en Loon op Zand, dalend is binnen de marges van 1350 en 1400. Gedurende deze periode is met een marktaandeel van >15% een populatie van circa 900 leerlingen haalbaar. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de Overlaat daarmee goed kan functioneren.

Na 2016 zet de daling sterker in. Met name de gemeente Heusden laat een daling zien van het aantal kinderen. Daar heeft de Overlaat zich op voorbereid.

De volgende strategische vraagstukken blijven ook de komende jaren voorliggen:
• Welk beleid voeren we ten aanzien van onze concurrentie?
• Is het brede en diverse onderwijsaanbod, onderwijskundig en financieel verantwoord?

Deze vragen zullen de komende jaren beantwoord worden en vertaald worden in ons jaarlijks opgesteld Actieplan.

 3

De missie, visie en de doelen.

   
 3.1 De missie.
  Scholengemeenschap (SG) de Overlaat is een samenwerkingsschool in Waalwijk voor MAVO, TechMavo en Voorbereidend MBO (VMBO) met een brede denominatie, algemeen toegankelijk voor iedereen en staat voor ruimte en aandacht voor leerlingen van alle gezindten.

Scholengemeenschap de Overlaat is een moderne, professionele, fijne school waar we ‘hoge verwachtingen’ hebben van ons personeel, onze leerlingen en het onderwijs. Historisch gezien is er een grote diversiteit in de samenstelling van onze leerlingenpopulatie. De Overlaat is een school die kansen biedt aan elke leerling en hen uitdaagt het maximale uit hun schoolloopbaan te halen.

De Overlaat is een partner in regio de Langstraat voor ondernemers, overheid en instanties. Ons onderwijs en onderwijsaanbod zijn uitdagend, ondersteunend en passend bij onze leerlingen en bij deze regio.

Op de Overlaat gaan we uit van het burgerschapsperspectief. Dat betekent voor ons dat alle mensen gelijkwaardige burgers in de samenleving zijn.

Belangrijkste afspraak in de school is dat we met respect met elkaar, met elkaars mening, ideeën, levenswijzen en eigendommen omgaan.
 

De Overlaat hanteert onderstaande termen als sleutelbegrippen:

• Ondernemend
• Veilig
• Eigenzinnig
• Respectvol
• Leuk
• Activerend
• Ambitieus
• Trendsettend

Deze sleutelbegrippen zijn de basis voor het te voeren beleid en het gedrag en de attitude van de medewerkers en de leerlingen van de Overlaat.

   
 3.2 De visie.
  SG de Overlaat is een lerende organisatie en wil zich de komende tien jaar verder ontwikkelen tot een excellente school met het beste personeel en tevreden leerlingen met uitdagend en uitstekend onderwijs. De komende vier jaar formuleren we ‘hoge verwachtingen’ en gaan we door met het ‘verbinden en versterken’ van alle elementen van ons PLOK (FGF)-model.

Samenvattend willen we gedurende de looptijd van dit schoolplan het volgende realiseren:

Personeel: het beste personeel met een hoge professionaliteit en betrokkenheid.

Leerlingen: tevreden leerlingen die we opleiden naar een diploma op maat en waaraan we hoge eisen stellen.

Onderwijs: uitdagend en uitstekend onderwijs dat zowel op sociaal-emotioneel als op didactisch gebied optimaal is afgestemd op de behoefte van de leerlingen.

Kwaliteit: de hoogst mogelijke kwaliteit van alle beleidsonderdelen met een cyclische bewaking en borging dat moet leiden tot een excellente school.

Financieel: een gezonde financiële huishouding met ruimte voor investeringen.

Gebouw: een modern, flexibel, duurzaam, onderhoudsarm, energie-neutraal, comfortabel onderwijsgebouw met een gezond binnenklimaat en een kleurige, vriendelijke uitstraling.

Faciliteiten: alle eigentijdse en noodzakelijke voorzieningen voor het realiseren van het door ons gewenste onderwijs.

De uitwerking vindt u hieronder
   
3.3  De doelen.
  Het beleid van de afgelopen jaren wordt gecontinueerd waarmee de Overlaat de komende vier jaar de volgende doelstelling wil bereiken:

Onderwijs en ondersteuning versterken en met elkaar verbinden.

Dat betekent:
            uitdagend en uitstekend onderwijs aanbieden dat minimaal leidt tot 95% geslaagden;
            ondersteuning (geïntegreerd) op maat aanbieden voor alle leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben;
            een breed onderwijsprogramma aanbieden dat past bij onze leerlingen en aansluit bij het vervolgonderwijs en de regionale ontwikkelingen;
           
We gaan de volgende doelstellingen realiseren volgens onderstaande, zoveel mogelijk SMARTI (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend) geformuleerde acties:
   
 3.3.1  Personeel: het beste personeel met een hoge professionaliteit en grote betrokkenheid.
 

Onze leerlingen hebben recht op het beste onderwijs en dat wordt gerealiseerd door het beste personeel dat zeer betrokken is bij de school en de leerlingen. Daarom blijven we inzetten op scholing en coaching. Door modern personeelsbeleid (HRM) willen we een grote tevredenheid en een acceptabele werkdruk realiseren. Elk personeelslid moet zich thuis voelen op de Overlaat, is gastheer/-vrouw en toont het goede voorbeeld.

De focus ligt de komende jaren op:
• Hoge professionaliteit:
  elk personeelslid volgt jaarlijks de door de school (intern)aangeboden cursussen (de Overlaat-Academie);
  elk personeelslid volgt jaarlijks minimaal één cursus in samenspraak met zijn direct leidinggevende hetgeen wordt vastgelegd in het personeelsdossier;
  elk personeelslid is in staat om, eventueel door middel van intervisie of coaching, het beste uit zichzelf te halen;
  in 2016 is er een nieuwe sollicitatieprocedure (selectie aan de poort);
  in 2016 is er een lijst met criteria waar (nieuwe) medewerkers aan moeten voldoen;
  in 2018 moet duidelijk zijn of het zelf opleiden van docenten (in tekort- en beroepsgerichte vakken) tot de mogelijkheden behoort;
  alle nieuwe medewerkers worden gecoacht;
  het pedagogisch en didactisch handelen is gericht op het ontwikkelproces van de leerlingen en sluit aan bij hun ontwikkelingsniveau:
 iedere docent werkt volgens het lesmodel van de Overlaat;
 alle medewerkers leren leerlingen sociale vaardigheden aan en tonen voorbeeldgedrag;
 leerlingen worden uitgedaagd en ondersteund;
 docenten herkennen de talenten van leerlingen en stimuleren deze volledig te ontwikkelen;
  in 2018 is 100% van het lerarenbestand geregistreerd in het lerarenregister;   o in 2017 is elk lid van het management (kernteamleider en directielid) geregistreerd bij het Schoolleidersregister.

• Grote betrokkenheid:
  een score van niet lager dan 8,5 voor Algemene Tevredenheid van het werk in het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) 2018;
  door middel van het Transitieplan (aanpassen onderwijsplanning als gevolg van de nieuwe wet op onderwijstijd) mogelijkheden creëren die leiden tot werkdrukverlichting;

   
 3.3.2   Leerlingen: tevreden leerlingen die we opleiden naar een diploma op maat en waaraan we hoge eisen stellen.
  Onze leerlingen hebben recht op het beste onderwijs dat zowel op sociaal-emotioneel als op didactisch gebied optimaal is afgestemd op hun behoefte.
Naast aandacht voor de cognitieve en beroepsgerichte vaardigheden is er aandacht voor de persoonlijke en maatschappelijke vorming. Dit moet plaatsvinden in een veilig, ondersteunend en positief schoolklimaat waarbij respect is voor elkaar, voor elkaars mening, ideeën, levenswijzen en eigendommen.

Door de grote diversiteit aan instroom en de uitgebreide ondersteuningsvraag in de school accepteert de Overlaat dat er een minimale tussentijdse uitstroom zal blijven bestaan. Bovendien realiseren we ons dat bovengenoemde factoren bijdragen aan een mogelijkerwijs lager rendement en resultaat. Ook realiseren we ons dat de strengere exameneisen consequenties kunnen hebben voor ons resultaat. Toch streeft de Overlaat naar een slagingspercentage van minimaal 95%.

Historisch gezien is er een grote diversiteit in de samenstelling van onze leerlingenpopulatie. De Overlaat is een school die kansen biedt aan elke leerling en hen uitdaagt het maximale uit hun schoolloopbaan te halen. Leerlingen worden gestimuleerd de hoogst mogelijke opleiding te volgen.. Ook worden ze gestimuleerd om examen te doen in zoveel mogelijk vakken en profielen zodat de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaal is.

Tevens, door de opbouw van onze ondersteuningsstructuur, zijn we in staat veel leerlingen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Dat kan op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. De inzet van de ondersteuning zal in 2016-2017 worden geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld worden.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze leerlingen actieve en sociale burgers worden en dat ze kennismaken met de verschillende achtergronden en culturen van hun leeftijdsgenoten.

We hebben duidelijke regels en afspraken die gelieerd zijn aan de missie van de Overlaat.
  We stellen hoge eisen aan onze leerlingen:

De focus ligt de komende jaren op het volgende:
• het aantal leerlingen dat onvertraagd doorstroomt van onderbouw naar bovenbouw ligt boven het landelijk gemiddelde;
• het aantal leerlingen dat doubleert ligt onder het landelijk gemiddelde;
• het percentage leerlingen dat een diploma haalt ligt de komende vier jaar op of boven de 95%;
• hoge klanttevredenheid;
   -   het cijfer van de jaarlijks af te nemen leerling-enquête (3e jaar) via Vensters ligt de komende vier jaar boven de 7,0 (Benchmark = 6,9)
• de mogelijkheden van gepersonaliseerd leren en een diploma op maat worden, parallel aan de ontwikkelingen in het land, onderzocht en eventueel benut;
• parallel aan de ontwikkelingen in het land worden de mogelijkheden van een verdere invoering van het gebruik van ICT (methodes, Bring Your Own Device (BYOD), laptops) onderzocht en eventueel benut;
• naast de cognitieve kennis worden onze leerlingen gestimuleerd tot Actief Burgerschap en Sociale Integratie en maken ze kennis met de achtergronden en culturen van hun leeftijdsgenoten. Als onderdeel van deze regio worden onze leerlingen betrokken bij de samenleving;
o door middel van lessen M&M en Maatschappijleer2;
o door middel van stages en projecten buiten de school;
o de gezonde school, omdat leerlingen beter presteren als de gezondheid maximaal is. Dit realiseren we door:
 de Gezonde Schoolkantine (al sinds 2013);
 invoering van sportklassen;
 gebruik te maken van onze moderne sporthal;
 invoering van een rookvrije school per 1 augustus 2016.
   
 3.3.3 Onderwijs: uitdagend en uitstekend onderwijs dat zowel op sociaal-emotioneel als op didactisch gebied optimaal is afgestemd op de behoefte van de leerlingen.
  Uitdagend en uitstekend onderwijs op maat, oftewel, gepersonaliseerd leren. Dat is waar we naar streven. Een goede basis voor elke leerling met daarin ruimte voor zijn/haar talenten. Hierbij zoeken wij de samenwerking met bedrijfsleven en het vervolgonderwijs om te komen tot een inspirerend onderwijsaanbod.

De focus ligt de komende jaren op:
• een evenwichtig onderwijsaanbod ondersteund door moderne methodes en faciliteiten:
o uitwerking en versterking van de nieuwe examenprofielen;
o uitwerking en implementatie van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB);
o versterken en verbinden van de doorlopende leerlijnen, zowel intern als extern;
o versterken van de inzet op Taal en Rekenen;
o uitwerking en versterking van het (geïntegreerde) Passend Onderwijs.
• handelingsgericht werken: in 2017 moet het werken met groepshandelingsplannen zichtbaar zijn in de klas, zowel vakspecifiek als vakoverstijgend;
• differentiatie: in 2017 wordt er door elke docent rekening gehouden met de verschillen van de leerlingen en wordt er gedifferentieerd lesgegeven;
• opbrengstgericht werken: de docenten moeten in 2017 systematisch en doelgericht kunnen werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties. Daarbij laten zij zich sturen door de uitkomsten van diverse prestatiemetingen op basis waarvan gericht actie wordt ondernomen.
• uitwerking van de TechMavo tot een volwaardig examenprogramma met minimaal 1 klas in leerjaar 3 en 1 examenklas in leerjaar 4;
• toe werken naar een onderwijsaanbod en lessentabel 2020. Hierbij worden de volgende mogelijkheden onderzocht:
o vorming 1 jarige brugklas en meer praktisch gericht in het 2e leerjaar;
o invoering LO2;
o maatwerk onderwijsprogramma, examen en diploma;
o digitalisering van het onderwijs;
o vakoverstijgende programma’s;
o vakmanschapsroute;
o invoering projectweken;
o versterking relatie met bedrijfsleven/regio en oprichting Vrienden van de Overlaat;
• naast de cognitieve kennis worden onze leerlingen gestimuleerd tot Actief Burgerschap en Sociale Integratie en maken ze kennis met de achtergronden en culturen van hun leeftijdsgenoten
o door middel van lessen M&M en Maatschappijleer2;
o door middel van stages en projecten buiten de school;
 
3.3.4  Kwaliteit: de hoogst mogelijke kwaliteit van alle beleidsonderdelen met een cyclische bewaking en borging dat moet leiden tot een excellente school.
  Een onderzoekende en analytische kijk op de processen en de uitkomsten binnen onze organisatie is nodig om van goed naar beter te komen.

De focus ligt de komende jaren op:
• verdere verankering cyclisch kwaliteitsbewaking op het gebied van het personeelsbeleid, de resultaten, het onderwijsproces, het onderwijsklimaat, het pedagogisch-didactisch handelen, het veiligheidsbeleid d.m.v.:
o een tweejaarlijks medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO);
o jaarlijkse enquête ouders (3e jaarleerlingen) via Vensters met een cijfer > 7,4 (Benchmark = 7,3);
o lesobservaties;
o gesprekkencyclus met kernteamleider;
o kwaliteitsbewaking en analyse met vakgroepen (gesprekkencyclus met kernteamleider, kwaliteitsmedewerker en directie);
o evalueren en bijstellen van interne processen;
o het vastleggen van interne processen in een kwaliteitshandboek;
o monitoring d.m.v. Magister en Vensters voor Verantwoording/Scholen op de Kaart;
o afnemen van diverse enquêtes (Brugklasonderzoek, Mentorlesonderzoek, Docentenscan, etc.);
o een cyclische Rapportageboom;
   
 3.3.5 FGF
 

Financieel: een gezonde financiële huishouding met ruimte voor investeringen.

Gebouw: een modern, flexibel, duurzaam, onderhoudsarm, energie-neutraal, comfortabel onderwijsgebouw met een gezond binnenklimaat en een kleurige, vriendelijke uitstraling. Uitvoering ‘Project Gebouw 2055’ zal plaatsvinden in de periode 2016 – 2020.

Faciliteiten: alle eigentijdse en noodzakelijke voorzieningen voor het realiseren van het door ons gewenste onderwijs.

 

   

Tijdslijn focus

2016

2017

2018

2019

2020

Personeel:

 

 

 

 

 

Hoge professionaliteit

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Grote betrokkenheid

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Leerlingen

 

 

 

 

 

het aantal leerlingen dat onvertraagd doorstroomt van onderbouw naar bovenbouw ligt boven het landelijk gemiddelde

X

X

X

X

X

het aantal leerlingen dat doubleert ligt onder het landelijk gemiddelde

X

X

X

X

X

het percentage leerlingen dat een diploma haalt ligt op of boven de 95%

X

X

X

X

X

hoge klanttevredenheid;

· het cijfer van de jaarlijks af te nemen leerling-enquête (3e jaar) via Vensters ligt boven de 7,0 (Benchmark = 6,9)

X

X

X

X

X

parallel aan de ontwikkelingen in het land worden de mogelijkheden van gepersonaliseerd leren en een diploma op maat onderzocht en eventueel benut

X

X

X

X

X

parallel aan de ontwikkelingen in het land worden de mogelijkheden van een verdere invoering van het gebruik van ICT (methodes, BYOD, laptops) onderzocht en eventueel benut

X

X

X

X

X

naast de cognitieve kennis worden onze leerlingen gestimuleerd tot Actief Burgerschap en Sociale Integratie en maken ze kennis met de achtergronden en culturen van hun leeftijdsgenoten. Als onderdeel van deze regio worden onze leerlingen betrokken bij de samenleving

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Onderwijs

 

 

 

 

 

een evenwichtig onderwijsaanbod ondersteund door moderne methodes en faciliteiten

X

X

X

X

X

handelingsgericht werken: in 2017 moet het werken met groepshandelingsplannen zichtbaar zijn in de klas, zowel vakspecifiek als vakoverstijgend

X

X

 

 

 

differentiatie: in 2017 wordt er door elke docent rekening gehouden met de verschillen van de leerlingen en wordt er gedifferentieerd lesgegeven

X

X

 

 

 

opbrengstgericht werken: elke docent moet in 2017 systematisch en doelgericht kunnen werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties

X

X

 

 

 

uitwerking van de TechMavo tot volwaardig examenprogramma met minimaal 1 klas in leerjaar 3 en 1 examenklas in leerjaar 4

X

X

X

 

 

toe werken naar een onderwijsaanbod en lessentabel 2020.

X

X

X

X

X

naast de cognitieve kennis worden onze leerlingen gestimuleerd tot Actief Burgerschap en Sociale Integratie en maken ze kennis met de achtergronden en culturen van hun leeftijdsgenoten

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

  

Tijdslijn focus

2016

2017

2018

2019

2020

Kwaliteit

 

 

 

 

 

verdere verankering cyclisch kwaliteitsbewaking op het gebied van de het personeelsbeleid, de resultaten, het onderwijsproces, het onderwijsklimaat, het pedagogisch-didactisch handelen, het veiligheidsbeleid

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Financieel:

 

 

 

 

 

een gezonde financiële huishouding met ruimte voor investeringen.

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Gebouw

 

 

 

 

 

een modern, flexibel, duurzaam, onderhoudsarm, energie-neutraal, comfortabel onderwijsgebouw met een gezond binnenklimaat en een kleurige, vriendelijke uitstraling

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Faciliteiten:

 

 

 

 

 

alle eigentijdse en noodzakelijke voorzieningen voor het realiseren van het door ons gewenste onderwijs.

 

X

X

X

X

X