0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Begrippen & uitleg vmbo

 • Academies – In onze brugklas kies je uit 4 academies (business, lifestyle, tech & food) om je talenten te ontdekken en ontwikkelen. Deze lessen zijn onderdeel van het lesrooster.
 • Avo / algemeen vormend onderwijs – Een groep vakken die niet direct gericht zijn op beroeps(voorbereidend) onderwijs, maar waarvan het doel is een brede algemene ontwikkeling bij te brengen. Zoals bijvoorbeeld wiskunde en Nederlands.
 • B / Bb – Basisberoepsgerichte leerweg
 • Betekenisvol leren Met betekenisvol leren wordt bedoeld dat het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van de leerling. Met behulp van betekenisvol leren weet een leerling waarom hij iets leert en waarom het belangrijk is voor hem; nu of in de toekomst.
 • BK – basis/kaderberoepsgerichte leerweg
 • BB / Bovenbouw  De (laatste) fase van het voortgezet onderwijs waarin een keuze voor een afstudeerrichting moet worden gemaakt. In het vmbo bestaat de bovenbouw uit het derde en vierde leerjaar.
 • Burgerschap  Burgerschap is een vak dat het kind voorbereid op goed burgerschap in de maatschappij. Denk hierbij aan maatschappelijke projecten zoals een excursie naar een natuurgebied. Of een project voor ondersteuning van mensen in een verzorgingstehuis.
 • BWI – Een van onze zeven profielen: Bouwen, Wonen en Interieur
 • CE – Centraal Examen
 • Dakpanklas – De dakpanklassen bestaan uit leerlingen die allemaal een dubbel advies hebben. In deze klassen wordt er altijd op het hoogste niveau lesgegeven omdat uit onderzoek is gebleken dat hoge verwachtingen zorgen voor betere leerprestaties. Er wordt extra in de gaten gehouden welk niveau het best passend is omdat er vanuit de basisschool twijfels waren.
 • D&P – Een van onze zeven profielen: Dienstverlening & Producten
 • EC – Sector Economie
 • E&O  – Een van onze zeven profielen: Economie & ondernemen
 • Excellente School – Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel.
 • G / gl – Gemengde leerweg
 • HBR – Een van onze zeven profielen: Horeca, Bakkerij & Recreatie
 • HOT – Bij ons op school kunnen de leerlingen Huiswerk Onder Toezicht inplannen. Leerlingen die het lastig vinden om hun huiswerk in te plannen of te maken kunnen op meerdere dagen huiswerk onder toezicht inplannen in ons gloednieuwe open leercentrum. Een heerlijk rustige plek om te werken.
 • K / kb – Kaderberoepsgerichte leerweg
 • K&C – Kunst & Cultuur
 • KGT – kaderberoepsgerichte gemengd/theoretische leerweg. Het lesprogramma is hier afgestemd op de theoretische leerweg
 • KWT – Keuzewerktijd: voor leerlingen die een vak moeilijk vinden of er juist méér over willen weten is er ruimte om gebruik te maken van keuzewerktijd. De docent is dan beschikbaar voor vragen en geeft extra uitleg waar nodig. Keuzewerktijd wordt ook gebruikt voor o.a. mentoruur / mentorles en voor diverse andere projecten zoals toneel en extra sportactiviteiten.
 • Leerweg – Een leerweg is een onderwijsroute die een leerling volgt. Het vmbo kent vier leerwegen (basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg).
 • Leerwerktraject – Een leerwerktraject is een volwaardige leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg (BB) van het vmbo. Het leerwerktraject geeft de leerling, die door zijn leerstijl niet in staat is het reguliere programma succesvol te doorlopen, de mogelijkheid het diploma te behalen door middel van een meer passende leerroute waarin meer buitenschools leren in bedrijven is opgenomen.LO  – Lichamelijke Opvoeding
 • LPA – Leerplichtambtenaar
 • Magister – Magister is het schooladministratiepakket dat we gebruiken voor het bijwerken van de roosters, de cijferadministratie en onze leerling administratie. Met behulp van Magister kunnen personeelsleden, leerlingen en hun ouders en/of verzorgers inzage krijgen in de voor hun relevante gegevens.
 • Mavo+ Op de Overlaat hebben wij een mavo+. Je volgt dan 6 theorievakken én een extra praktijkvak. Vanaf 2024 gaan de theoretische en gemengde leerweg in het vmbo namelijk op in een nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Voordeel hiervan is dat onze leerlingen op deze manier al beter voorbereid zijn op hun vervolgopleiding.
 • M&T  – Mobiliteit & Transport
 • Nask/nsk1 – Natuur / scheikunde
 • OLC – Open leercentrum
 • OB / Onderbouw  de (eerste) fase van het voortgezet onderwijs. In het vmbo beslaat de onderbouw het eerste en tweede leerjaar.
 • PIE – Een van onze zeven profielen: Produceren, Installeren en Energie
 • PO  primair onderwijs / basisonderwijs
 • Profiel – Een profiel is een samenhangend geheel van vakken waarmee leerlingen worden voorbereid op een vervolgopleiding en het werk dat ze uiteindelijk willen doen. Op de Overlaat hebben we maar liefst zeven profielen: PIE, E&O, BWO, HBR, D&P, M&T, Z&W.
 • PTA – Programma van Toetsing en Afsluiting
 • Sector – Een sector in het vmbo is een onderwijsprogramma gericht op een beroepssector die leerlingen voorbereid op hun vervolgopleiding en het werk dat ze willen doen. Het vmbo kent vier sectoren (Economie, Techniek, Zorg & welzijn en Landbouw)
 • T / tl – Theoretische leerweg
 • TE – Sector Techniek
 • VMBO – voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
 • VO – voortgezet onderwijs
 • Vrienden van de Overlaat – Diverse bedrijven en organisaties uit de Langstraat zijn verbonden aan onze school. Om ieder profiel staat een vaste kring van bedrijven waar we mee samen kunnen werken. Zo kunnen we het onderwijs zo goed mogelijk op het mbo en de beroepspraktijk laten aansluiten.
 • Z&W – Een van onze zeven profielen: Zorg en Welzijn / Sector Zorg en Welzijn